Notulen Jaarvergadering 2017

Verslag Jaarvergadering Stichting Huurdersbelang Teylingen
Datum/tijd 9 maart 2017 om 19:30 uur
Plaats Recreatieruimte van Het Palet aan de Rembrandtlaan te Sassenheim
Aanwezig HBT: mevr. G. Boes (pm), dhrn. C. Vink (vz) en B. van der Kwast (lid)

BC Kooiflats: mevr. J. van der Horst (vz), dhrn. E. Krom (lid) en M. Geerling (lid)

BC Het Palet / Hoge Wei: mevr. W. van Nobelen (secr), mevr. E. van Kesteren (lid), mevr. W. van Drongelen (lid) en dhr. H.J. de Bruijn (pm)

Notulant Bert van der Kwast

 

 1. Opening

Dhr. Vink heet allen welkom en deelt mee dat de dames Tiny Vonk, Margreet Kelder en Lenie Witteman alsmede de heren Henk de Vries en J. Verbeek zich hebben afgemeld voor de vergadering.

Mevr. L. van der Meer is afgetreden als bestuurslid.

Bert van der Kwast, huurder van SassemBourg, is toegetreden tot het bestuur. Voor de website is in de persoon van Ger Groenbos (SassemBourg) een nieuwe beheerder gevonden.

De BC Kooiflats heeft inmiddels 88 leden van de 240 woningen.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Mededelingen

De Woonstichting heeft aangegeven voornemens te hebben om een flatgebouw aan de Kagervoorde te verkopen aan een investeerder. Op 11 april is hierover een overlegvergadering met de bewoners gepland.

Het HBT vindt dit een verkeerde koers van de Woonstichting.

 1. Ingekomen- en uitgaande post

De BC Voorhavenkwartier heeft medegedeeld dat zij zich hebben opgeheven. Ten grondslag liggen allerlei meningsverschillen.

 1. Notulen vorige vergadering

Dhr. Vink leest het verslag van 29 juni 2016 gehouden in SassemBourg voor.

Niemand heeft op- of aanmerkingen. Dhr. de Bruijn verbaast zich over de vraag m.b.t. zonnepanelen. Mevr. Van der Horst deelt mee dat het plaatsen van zonnepanelen nog wel enige tijd zal duren. Volgens dhr. Vink is de Woonstichting hiermee wel bezig. Nu kan men hiervoor een lening bij de Rabobank afsluiten of dit d.m.v. een huurverhoging bekostigen.

 1. Financieel verslag

Het verslag is niet gekopieerd en kan nu worden ingezien. Wel is een toelichting op de begroting voor het jaar 2017 gemaakt welke wordt uitgedeeld. Dhr. de Bruijn vraagt hoe het zit met het aantal leden versus het aantal woningen. Mevr. Boes legt de systematiek uit. Ook wil dhr. de Bruijn weten waarom er zo’n groot verschil zit tussen de bijdrage van 2014 en 2016. Mevr. Boes legt uit dat er voor haar tijd was afgesproken om de aanwezige spaarpot (reserve) eerst op te maken. Mevr. Boes is niet gelukkig met de gemaakte afspraak want er is geen reserve meer waardoor het moeilijk wordt om onverwachte uitgaven op te vangen.

Niet alle kosten worden door de Woonstichting geaccepteerd. In het verleden is geld gevraagd voor administratieve ondersteuning maar dit is niet gehonoreerd.

 1. Huurverhoging

Voor 2017 bedraagt de inflatie 0,3% De huurverhoging voor scheefwonen mag max. 4,5 % bedragen. Het HBT gaat hiermee niet akkoord want de afgelopen vijf jaar is de maximale huurverhoging door de Woonstichting toegepast. Dhr. Vink legt het systeem van de berekening van de huurverhoging uit. Hierover komen ongetwijfeld nadere berichten.

 1. Huurcommissie

Geen mededelingen.

 1. Regio nieuws

Stek en Warmunda zijn gefuseerd. Stek heeft ook woningen in Teylingen.

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken ambtelijk samen vandaar dat de prestatiecontracten met de drie gemeente zijn afgesloten. Dhr. Vink legt de werking van de afgesloten prestatiecontracten uit.

 1. Klachtencommissie

Er is nog geen verslag van 2016 wel van 2015. Van de twee behandelde klachten in 2015 is 1 afgewerkt en 1 ongegrond verklaard. Bij een meningsverschil met de Woonstichting kan de zaak voorgelegd worden aan de klachtencommissie. Deze doet dan een bindende uitspraak.

 1. Stand van zaken bewonerscommissies

Verkoop Kagervoorde (48 flats). Dhr. Vink heeft contact gehad met één van de twee door ons voorgedragen commissarissen. Hij wil graag het advies van de HBT en het standpunt van de bewonerscommissie hebben. Er komt een lijst met alle plussen en minnen van de verkoop. Daarna volgt pas besluitvorming.

Dhr. Vink vraagt om een afschrift van de verslagen van de bewonerscommissies, zodat het HBT geïnformeerd is over wat er allemaal speelt. Dit wordt toegezegd door de aanwezige bewonerscommissies. Ook vraagt hij om foto’s en omschrijving van de complexen die de bewonerscommissie vertegenwoordigen voor de website  Dit wordt toegezegd.

 1. Rondvraag

Mevr. Van der Horst vraagt of de bewonerscommissie nog wat kan doen tegen de komende huurverhoging. Zij willen hun bezwaren kenbaar maken bij de Woonstichting. Dit is geen probleem maar stuur een kopie van het bezwaar naar het HBT.

 1. Sluiting

Dhr. Vink sluit om 20:21 uur de vergadering met dank aan de bewonerscommissie van het Het Palet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.